DANH MỤC

Bảng xác định đơn giá nhân công (lương tháng, ngày công, giờ công) theo Quyết định 129/QĐ-BTTTT

Lượt xem: 2013 - Ngày:

Bảng xác định đơn giá nhân công (lương tháng, ngày công, giờ công) theo Quyết định 129/QĐ-BTTTT, Nghị định 38/2019/NĐ-CP

Bảng mang tính chất tham khảoDưới đây là hướng dẫn cụ thể của Quyết định 129

1. Xác định đơn giá nhân công công nghệ thông tin trực tiếp

Đơn giá nhân công công nghệ thông tin trực tiếp được xác định theo công thức hướng dẫn tại Phụ lục 04 Thông tư 04/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin như sau:

DGNC=B x gnc

Trong đó:

- DGNC: Đơn giá nhân công công nghệ thông tin trực tiếp.

- B: Lượng hao phí lao động tính bằng ngày công trực tiếp theo cấp bậc bình quân cho một đơn vị khối lượng công việc trong định mức dự toán.

Đối với các công việc trong tổng mức đầu tư, dự toán không có định mức kinh tế - kỹ thuật và được xác định chi phí theo các văn bản hướng dẫn lập, quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, B là số ngày công trực tiếp theo cấp bậc bình quân cho một đơn vị khối lượng công việc trong dự toán chi phí.

- gnc: Giá ngày công của nhân công trực tiếp. Giá ngày công của nhân công trực tiếp (gnc) được xác định theo công thức sau:

gnc= [(HCB+ HPCx MLCS x (1 + HĐC) + BHx 

+ HCB: Hệ số lương theo cấp bậc của nhân công công nghệ thông tin trực tiếp quy định tại khoản 2 Mục này.

+ HPC: Hệ số phụ cấp lương của nhân công công nghệ thông tin trực tiếp (nếu có) xác định theo quy định của pháp luật lao động và các văn bản có liên quan.

+ MLCS: Mức lương cơ sở do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ.

+ HĐC: Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương. Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương bằng 1,2 đối với địa bàn thuộc vùng I; bằng 0,9 đối với địa bàn thuộc vùng II; bằng 0,7 đối với địa bàn thuộc vùng III và bằng 0,5 đối với địa bàn thuộc vùng IV. Địa bàn thuộc vùng I, II, III, IV được thực hiện theo địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ.

+ BH: Các chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn thuộc trách nhiệm đóng của người sử dụng lao động được xác định theo quy định của pháp luật.

+ t: 26 ngày làm việc trong tháng.  

2. Cấp bậc, hệ số lương nhân công công nghệ thông tin trực tiếp

Bảng số 1: Cấp bậc, hệ số lương công nhân

Cấp bậc công nhân

1

2

3

4

5

6

7

Hệ số lương

1,45

1,71

2,03

2,39

2,83

3,34

3,95

Bảng số 2: Cấp bậc, hệ số lương kỹ sư

Cấp bậc kỹ sư

1

2

3

4

5

6

7

8

Hệ số lương

2,34

2,65

2,96

3,27

3,58

3,89

4,20

4,51

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Mr. Trần Danh Hoạt

  • CEO GO SOLUTIONS,
  • Master of Management Information System
  • Tư vấn giải pháp ứng dụng CNTT
  • Email: danhhoat@gmail.com
  • www.ciovietnam.net