DANH MỤC

Các văn bản pháp lý cần biết trong lập dự án công nghệ thông tin

Lượt xem: 1599 - Ngày:

Khi lập 1 dự án về công nghệ thông tin, bạn cần quan tâm tới các văn bản sau:

1. Nghị định 73/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5 tháng 09 năm 2019 Về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

2. Thông tư 04/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông 

3. Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước;

4. Thông tư 12/2020/TT-BTTTT ngày 29/05/2020 về hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo phương pháp tính chi phí

5. Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT ngày 11/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông công bố định mức chi phí quản dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước

6.  Công văn 2589/BTTTT-ƯDCNTT ngày 24/08/2011 hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ do Bộ Thông tin và Truyền thông

7. Quyết định 129/QĐ-BTTTT ngày 03/02/2021 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

8. Công văn số 3787/BTTTT-THH ngày 26/12/2014 về hướng dẫn phương pháp xác định chi phí kiểm thử phần mềm

9.  Quyết định 1595/QĐ-BTTTT Về việc công bố Định mức tạo lập cơ sở dữ liệu trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin

...

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Mr. Trần Danh Hoạt

  • CEO GO SOLUTIONS,
  • Master of Management Information System
  • Tư vấn giải pháp ứng dụng CNTT
  • Email: danhhoat@gmail.com
  • www.ciovietnam.net