DANH MỤC

Các hạng mục trong dự án ứng dụng công nghệ thông tin

Bảng xác định đơn giá nhân công (lương tháng, ngày công, giờ công) theo Quyết định 129/QĐ-BTTTT

Các văn bản pháp lý cần biết trong lập dự án công nghệ thông tin

Hướng dẫn xác định hoạt động sản xuất phần mềm được hưởng ưu đãi thuế

Quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

Quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng CNTT nguồn vốn NSNN

Nghị định số 73/2019/NĐ-CP thay thế nghị định số 102/2009/NĐ-CP về quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Mr. Trần Danh Hoạt

  • CEO GO SOLUTIONS,
  • Master of Management Information System
  • Tư vấn giải pháp ứng dụng CNTT
  • Email: danhhoat@gmail.com
  • www.ciovietnam.net