Dashboard Control panel

Bảng xác định giá trị lương tháng, ngày công, giờ công áp dụng lương cơ sở theo nghị định 47/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 04 năm 2017

Để tính giá của phần mềm nội bộ theo Công văn 2589/BTTTT-ƯDCNTT ngày 24/08/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn xác định chi phí phát triển nâng cấp phần mềm nội bộ, dưới đây là bảng tham khảo cách tính lương tháng, ngày công, giờ công áp dụng theo mức lương cơ sở Khoản 2 Điều 3 của Nghị định 47/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 04 năm...

Cách xác định căn cứ pháp lý khi lập dự án CNTT

Thông thường các căn cứ pháp lý cần có khi lập dự án CNTT bao gồm: + Chủ trương, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế-xã hội của Nhà nước và địa phương, Chỉ thị, nghị quyết…của các cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước, hay các nhiệm vụ cụ thể được Nhà nước giao. + Văn bản pháp luật chung: là các luật hiện hành áp dụng chung...

Căn cứ lập dự toán dự án CNTT

1. Căn cứ xác định chi phí lập và quản lý dự án CNTT Quyết định 2378/QĐ-BTTTT công bố Định mức chi phí quản lý dự án ứng dụng công nghệ thông tin; 2. Căn cứ lập dự toán các dự án xây dựng, nâng cấp phần mềm - Tính giá phần mềm Công văn 2589/BTTTT-ƯDCNTT ngày 24/08/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn xác định chi phí...

Căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước khi dự án đầu tư được duyệt

Căn cứ báo cáo thẩm định, người đứng đầu chủ đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án. Điểm b, Khoản 2, Điều 37 Luật Đấu thầu quy định căn cứ báo cáo thẩm định, người đứng đầu chủ đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà...

Chi thường xuyên là gì?

Căn cứ pháp lý: Điều 4 Luật ngân sách nhà nước 2015 Chi thường xuyên là nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước nhằm bảo đảm hoạt động của bộ máy nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, hỗ trợ hoạt động của các tổ chức khác và thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, bảo...

Hướng dẫn cách tính chi phí dự án số hóa dữ liệu

Thông tư áp dụng 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài Chính về việc Hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước: Điều 3. Nội dung chi 1. Chi nhập dữ liệu. 2. Chi tạo lập các trang siêu văn bản. 3. Chi tạo lập thông tin điện tử trên cơ sở các dữ liệu có sẵn. 4. Chi số hóa thông...

Hướng dẫn thực hiện đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Căn cứ Nghị định 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT ngày 08/9/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không...

Khi nào thì phải lập dự án CNTT

Nếu nguồn vốn NSNN sử dụng là nguồn chi thường xuyên hành chính sự nghiệp hàng năm thì dự án được áp dụng theo Thông tư 19/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTT về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, Chủ đầu tư tổ chức lập Dự toán thuyết minh. Trường hợp nguồn vốn sử dụng là vốn sự nghiệp...

Phân loại dự án ứng dụng công nghệ thông tin theo nghị định 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 nhóm A, nhóm B, nhóm C

Dự án ứng dụng công nghệ thông tin được phân thành các nhóm: Dự án quan trọng Quốc gia, nhóm A, nhóm B, nhóm C và chia thành 03 loại dự án, gồm (cụ thể được quy định tại Phụ lục I Nghị định 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước - gọi tắt là Nghị định 102/2009/NĐ-CP):...

Trình tự các thủ tục lập dự án công nghệ thông tin

Bước 1: Lập Tờ trình xin chủ trương lập dự án đầu tư ứng dụng CNTT, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.(Đối với các dự án nhóm B, C chưa nằm trong kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin được duyệt thì trước khi lập dự án phải có quyết định chủ trương đầu tư của Người có thẩm quyền quyết định đầu tư). Bước 2: Tùy vào qui mô đầu tư sẽ tiến hành Lập dự án đầu tư hoặc báo...

Định nghĩa các đối tượng trong dự án CNTT

1. “Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi ứng dụng công nghệ thông tin” là hồ sơ xin chủ trương đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin để cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư. 2. "Báo cáo nghiên cứu khả thi ứng dụng công nghệ thông tin" là tập hợp những đề xuất có liên quan đến việc bỏ vốn để thiết lập mới, mở rộng hoặc nâng cấp cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần...